repo upload
תפריט
Mobile Friendly

כלי שיט קטנים ומשיטים

כלי שיט קטנים ומשיטים
רישוי ורישום כלי שיט, הסמכות השונות של המשיטים, קבלת תעודת משיט בישראל.

שאלות למבחני הסמכה

מאגר שאלות למבחני הסמכה למשיטים
לעיונכם ושימושכם מאגר שאלות המשמש כבסיס עקרוני להכנת מבחני הסמכה למשיטים בדרגות ההסמכה השונות.
ISCI

הודעות רספ''ן

שלישי, 01 דצמבר 2015
הודעות ופרסומים
מכרז פומבי מס' 27/15 לשיקום והחלפת קטע מרציף ג' בנמל עכו
קרא עוד...

חמישי, 26 נובמבר 2015
הודעות למשיטים
צו סגירת שטח והודעה על אזור סכנה בים
קרא עוד...

חמישי, 26 נובמבר 2015
הודעות ופרסומים
הצעה לתיקון צו התעריפים - מחיר שירותי עגינה לכלי שייט קטנים במעגנת "שביט"
קרא עוד...

חמישי, 26 נובמבר 2015
הודעות ופרסומים
שינויים בצורך בקבלת אישור הנדסי כחלק מבדיקת כושר שיט לכלי שיט המטופלים באגף לכלי שיט קטנים
קרא עוד...

למעלה