אנו מתכבדים לפרסם את השנתון הסטטיסטי לשנת 2016 בנושאי ספנות ונמלים המבוסס על מאגרי נתונים שנאספים ומעובדים ע"י רספ"ן. חוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד - 2004 אפשר את הקמתה של רשות הספנות והנמלים. החוק נכנס לתוקפו ביום 17 בפברואר 2005 ומגדיר את תפקידיה העיקריים של רשות הספנות והנמלים בתחום הספנות ובתחום הנמלים.

השנתון שלפנינו כולל את הנושאים הבאים

  • פעילות נמלי הים: תנועת מטענים ונוסעים בנמלים, תנועת מכולות, מדדי ביצוע (רמת שירות) של הנמלים, כ"א נמלי, טבלאות סיכום של תנועות מטענים ומדדי רמת שירות בנמלי המסחר
  • מבנה הספנות הישראלית ופעילותה: ניתוח מגמות עולמיות והספנות הישראלית, צי הסוחר, חברות הספנות הישראליות, כ"א ימי, ביקורי אוניות בנמלי המסחר, ביקורות על אוניות זרות הפוקדות את נמלי ישראל (P.S.C), כלי שייט קטנים ומשיטים
  • רשות הספנות והנמלים: תפקידיה, סמכויותיה ועיקרי הפעילות של כל אגף ברשות

רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים פועלת לאיסוף ולעיבוד הנתונים בתחומי הספנות והנמלים לאור החשיבות האסטרטגית הרבה של הענף והשפעתו על כלכלת המדינה. מיקומה הגיאופוליטי של מדינת ישראל גורם לתלות מוחלטת של סחר החוץ הישראלי בקיומה של מערכת ספנותית ונמלית.