t_spa_buildingהשנתון הסטטיסטי לשנת 2008 מבוסס על מאגר נתונים שנאסף ועובד ע"י רספ"נ בנושאי ספנות ונמלים. רספ"נ פועל מזה כשנה להקמת מאגר מידע לאומי שיוכל לשמש לקברניטי המשק, לנמלים, ללקוחות הנמלים ולכלל קהיליית הים בסיס לקבלת החלטות כלכליות.
חוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד - 2004 הרחיב את תחומי פעילותו של מנהל הספנות והנמלים ואפשר את הקמתה של רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה.
החוק נכנס לתוקפו ביום 17 בפברואר 2005.
עפ"י החוק החדש, תפקידיה העיקריים של רשות הספנות והנמלים הינם:
בתחום הספנות
 • לפעול להבטחת קיומה של ספנות ישראלית, אוניות וימאים
 • ליצור תשתית כלכלית שתאפשר כושר תחרות כלכלי לספנות הישראלית מול הספנות הזרה
 • ליזום וליישם חקיקה ישראלית המבוססת על אמנות בינ"ל המחייבות את עקרון חופש השיט, רמת בטיחות גבוהה באוניות ישראליות ובאוניות זרות הפוקדות את נמלי ישראל
 • לפקח על בטיחות השיט והחיים בים, לשמור על איכות הסביבה הימית, ליזום הצטרפות וליישם אמנות כלכליות, ביטחוניות ובטיחותיות
 • לגייס, להכשיר ולהסמיך קציני ים ישראליים ולשמור על קיומה של תשתית הכשרה והסמכת ימאים
 • לקיים מערכת קשרים ספנותיים וכלכליים המבוססים על הדדיות עם מדינות העולם. יצירת שיתוף פעולה הדוק באמצעות הסכמים בילטראליים ומולטילטראליים
 • לקיים מערכת יעילה ואמינה של רישום כלי שיט בבעלות ישראלית המניפים את דגל ישראל
 • לקיים רישום של אוניות בשליטה ישראלית הרשומות בחו"ל ומניפות דגל זר והכפפתן לחוקי הספנות הישראלים
בתחום הנמלים
תפעל הרשות כרגולאטור המסדיר את פיתוח הנמלים, קיימים ועתידיים. להבטיח חוסן כלכלי לנמלים הקיימים. לוודא תפעול יעיל ורמת שירות נאותה ללקוחות. הרשות גם אמורה לפקח על איכות הסביבה והטיפול בחומרים מסוכנים ולשמור על בטיחות השיט בנמלים.

השנתון שלפנינו כולל ארבעה נושאים מרכזיים:
 • פעילות נמלי הים: תנועת מטענים ונוסעים בנמלים, תנועת מכולות, מדדי רמת שירות (ביצוע) של הנמלים, כ"א נמלי
 • מבנה הספנות הישראלית ופעילותה: צי הסוחר, חברות הספנות הישראליות, כ"א ימי, ביקורי אוניות בנמלי המסחר, ביקורות על אוניות זרות הפוקדות את תס"ק-ים, כלי שייט קטנים. ,(P.S.C) נמלי ישראל
 • טבלאות סיכום של תנועות מטענים ומדדי רמת שירות בנמלי המסחר
 • מבנה רשות הספנות והנמלים: תפקידיה, סמכויותיה ופעילויות של כל אגף ברשות
רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים פועלת לאיסוף ולעיבוד הנתונים בתחומי הספנות והנמלים לאור החשיבות הרבה של הענף והשפעתו על כלכלת המדינה. מיקומה הגיאופוליטי של מדינת ישראל גורם לתלות מוחלטת של סחר החוץ הישראלי בקיומה של מערכת ספנותית ונמלית.

שנתון סטטיסטי ספנות ונמלים