t_spa_buildingהשנתון הסטטיסטי להלן מהווה פרסום מרוכז של מאגר נתונים סטטיסטיים המוכן ע"י רספ"נ בנושאי הספנות והנמלים. הכוונה היא להרחיבו בעתיד, על-מנת שישמש בסיס לקבלת החלטות כלכליות ברמת המשק הלאומי, ברמות הנמלים ולקוחות הנמלים. ע"י הקמת "מאגר המידע הלאומי בנושאי ספנות ונמלים" יתאפשר ריכוז של כלל הנתונים והמידע בתחומי הספנות והנמלים, ועל כן הכוונה היא לפרסם מידי שנה את המידע הדרוש לקברניטי המשק, ולכלל קהיליית הים.
חוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד - 2004 הרחיב את תחומי פעילותו של מנהל הספנות והנמלים ואפשר את הקמתה של רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה.
החוק נכנס לתוקפו ביום 17 בפברואר 2005.

עפ"י החוק החדש, תפקידיה העיקריים של רשות הספנות והנמלים הינם:
 • לפעול להבטחת קיומה של ספנות ישראלית, אוניות וימאים
 • ליצור תשתית כלכלית שתאפשר כושר תחרות כלכלי לספנות הישראלית מול הספנות הזרה
 • ליזום וליישם חקיקה ישראלית המבוססת על אמנות בינ"ל המחייבות את עקרון חופש השיט, רמת בטיחות גבוהה באוניות ישראליות ובאוניות זרות הפוקדות את נמלי ישראל
 • לפקח על בטיחות השיט והחיים בים, לשמור על איכות הסביבה הימית, ליישם אמנות כלכליות וביטחוניות שישראל צד להן
 • לגייס, להכשיר ולהסמיך קציני ים ישראליים ולשמור על קיומה של תשתית הכשרה והסמכת ימאים
 • לקיים מערכת של קשרים ענפיים מקצועיים הדדיים עם מדינות העולם, הן בענף הספנות והן בענף הנמלים ושתוף פעולה הדוק באמצעות הסכמים בילטראליים ומולטילטראליים
 • לקיים מערכת מתוקנת של רישום כלי שיט המניפים את דגל ישראל, בשליטה ו/או בבעלות ישראלית - ובכלל זה כלי שיט שבמרשמים זרים
בתחום הנמלים
תפעל הרשות כרגולאטור המסדיר את פיתוח הנמלים, קיימים ועתידיים. להבטיח חוסן כלכלי לנמלים הקיימים. לוודא תפעול יעיל ורמת שירות נאותה ללקוחות. הרשות גם אמורה לפקח על איכות הסביבה והטיפול בחומרים מסוכנים ולשמור על בטיחות השיט בנמלים.

הדו"ח שלפנינו כולל ארבעה נושאים מרכזיים:
 • פעילות נמלי הים: תנועת מטענים ונוסעים בנמלים, תנועת מכולות, מדדי רמת שירות (ביצוע) של הנמלים, כ"א נמלי
 • מבנה הספנות הישראלית ופעילותה: צי הסוחר, חברות הספנות הישראליות, כ"א ימי, ביקורי אוניות בנמלי המסחר, ביקורות על אוניות זרות הפוקדות את נמלי ישראל (P.S.C), תס"ק-ים, כלי שייט קטנים
 • מבנה רשות הספנות והנמלים: תפקידיה, סמכויותיה ופעילויות של כל אגף ברשות
 • טבלאות סיכום של תנועות מטענים ומדדי רמת שירות בנמלי המסחר
הצורך במידע הנ"ל נובע מחשיבותה של הפעילות הספנותית בסחר הימי ושל נמלי הים בישראל, והשפעתם על המשק והכלכלה בישראל. ראוי לציין כי רובן ככולן של הסחורות מובלות לישראל וממנה דרך הים, וכתוצאה מכך קיימת גם תלות מוחלטת של כלכלת המדינה בהובלה הימית.

שנתון סטטיסטי ספנות ונמלים