t_spa_buildingאנו מתכבדים לפרסם מהדורה חמישית של השנתון הסטטיסטי בנושאי ספנות ונמלים המבוסס על מאגרי נתונים שנאספים ומעובדים ע"י רספ"נ.

חוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד-2004 הרחיב את תחומי פעילותו של מינהל הספנות והנמלים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואפשר את הקמתה של רשות הספנות והנמלים במתכונתה הנוכחית. החוק נכנס לתוקפו ביום 17 בפברואר 2005 ומגדיר את תפקידיה העיקריים של רשות הספנות והנמלים:

בתחום הספנות
 • לפעול להבטחת קיומה של ספנות ישראלית, אוניות וימאים
 • ליצור תשתית כלכלית שתאפשר כושר תחרות כלכלי לספנות הישראלית מול הספנות הזרה
 • ליזום וליישם חקיקה ישראלית המבוססת על אמנות בינ"ל המחייבות את עקרון חופש השיט, רמת בטיחות גבוהה באוניות ישראליות ובאוניות זרות הפוקדות את נמלי ישראל
 • לפקח על בטיחות השיט והחיים בים, לשמור על איכות הסביבה הימית, ליזום הצטרפות וליישם אמנות כלכליות, ביטחוניות ובטיחותיות
 • לגייס, להכשיר ולהסמיך קציני ים ישראליים ולשמור על קיומה של תשתית הכשרה והסמכת ימאים
 • לקיים מערכת קשרים ספנותיים וכלכליים המבוססים על הדדיות עם מדינות העולם. יצירת שיתוף פעולה הדוק באמצעות הסכמים בילטראליים ומולטילטראליים
 • לקיים מערכת יעילה ואמינה של רישום כלי שיט בבעלות ישראלית המניפים את דגל ישראל
 • לקיים רישום של אוניות בשליטה ישראלית הרשומות בחו"ל ומניפות דגל זר והכפפתן לחוקי הספנות הישראלים
בתחום הנמלים
תפעל הרשות כרגולאטור המסדיר את פיתוח הנמלים, קיימים ועתידיים. להבטיח חוסן כלכלי לנמלים הקיימים. לוודא תפעול יעיל ורמת שירות נאותה ללקוחות. לקדם את מדיניות הממשלה להפרטת הנמלים וליישם את הרפורמה בתעריפי הנמלים. הרשות גם מפקחת על איכות הסביבה, טיפול בחומרים מסוכנים ושמירה על בטיחות השיט בנמלים.

השנתון שלפנינו כולל ארבעה נושאים מרכזיים:
 • פעילות נמלי הים: תנועת מטענים ונוסעים בנמלים, תנועת מכולות, מדדי רמת שירות (ביצוע) של הנמלים, כ"א נמלי
 • מבנה הספנות הישראלית ופעילותה: צי הסוחר, חברות הספנות הישראליות, כ"א ימי, ביקורי אוניות בנמלי המסחר, ביקורות על אוניות זרות הפוקדות את נמלי ישראל (P.S.C), תהליכי סחר קהילתיים בים, כלי שייט קטנים.
 • מבנה ארגוני של רשות הספנות והנמלים: תפקידיה, סמכויותיה ועיקרי הפעילות של כל אגף ברשות
 • טבלאות סיכום של תנועות מטענים ומדדי רמת שירות בנמלי המסחר
רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים פועלת לאיסוף ולעיבוד הנתונים בתחומי הספנות והנמלים לאור החשיבות האסטרטגית הרבה של הענף והשפעתו על כלכלת המדינה. מיקומה הגיאופוליטי של מדינת ישראל גורם לתלות מוחלטת של סחר החוץ הישראלי בקיומה של מערכת ספנותית ונמלית.

שנתון סטטיסטי ספנות ונמלים - 26MB