t_spa_buildingאנו מתכבדים לפרסם את השנתון הסטטיסטי לשנת 2012 בנושאי ספנות ונמלים המבוסס על מאגרי נתונים שנאספים ומעובדים ע"י רספ"נ.

חוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד - 2004 אפשר את הקמתה של רשות הספנות והנמלים. החוק נכנס לתוקפו ביום 17 בפברואר 2005 ומגדיר את תפקידיה העיקריים של רשות הספנות והנמלים:

בתחום הספנות

 • לפעול להבטחת קיומה וכושר תחרותה של ספנות ישראלית באמצעות תשתיות כלכליות.
 • ליזום וליישם חקיקה ישראלית המבוססת על אמנות בינ"ל המחייבות את עקרון חופש השיט, רמת בטיחות גבוהה באוניות ישראליות בפרט, ובכלל האוניות הפוקדות את נמלי ישראל.
 • לפקח על בטיחות השיט והחיים בים, על איכות הסביבה הימית. ליזום הצטרפות ויישום אמנות כלכליות, ביטחוניות ובטיחותיות.
 • לגייס, להכשיר ולהסמיך אנשי ים ולטפח את קיומה של תשתית הכשרה והסמכת ימאים.
 • לקיים מערכת קשרים ספנותיים וכלכליים המבוססים על הדדיות עם מדינות העולם. יצירת שיתוף פעולה הדוק באמצעות הסכמים בילטראליים ומולטילטראליים.
 • לקיים מערכת יעילה ואמינה של רישום כלי שיט בבעלות ישראלית המניפים את דגל ישראל.
 • לקיים רישום של אוניות בשליטה ישראלית הרשומות בחו"ל ומניפות דגל זר והכפפתן לחוקי הספנות הישראלים.

בתחום הנמלים

 • תפעל כרגולאטור המסדיר את פיתוח הנמלים, קיימים ועתידיים
 • תוודא תפעול יעיל ורמת שירות נאותה ללקוחות
 • תקדם את מדיניות הממשלה להפרטת הנמלים
 • תפעל ליישם את הרפורמה בתעריפי הנמלים כפי שגובשה ואושרה באוקטובר 2010 ותבצע שינויים במידת הצורך
 • הרשות תפקח בתחום הנמלים על איכות הסביבה הימית, טיפול בחומרים מסוכנים ושמירה על בטיחות השיט בנמלים

השנתון שלפנינו כולל את נושאים הבאים:

 • פעילות נמלי הים: תנועת מטענים ונוסעים בנמלים, תנועת מכולות, מדדי ביצוע (רמת שירות) של הנמלים, כ"א נמלי, טבלאות סיכום של תנועות מטענים ומדדי רמת שירות בנמלי המסחר
 • מבנה הספנות הישראלית ופעילותה: צי הסוחר, חברות הספנות הישראליות, כ"א ימי, ביקורי אוניות בנמלי המסחר, ביקורות על אוניות זרות הפוקדות את נמלי ישראל (P.S.C), תהליכי סחר קהילתיים בים, כלי שייט קטנים ומשיטים
 • רשות הספנות והנמלים: תפקידיה, סמכויותיה ועיקרי הפעילות של כל אגף ברשות.
רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים פועלת לאיסוף ולעיבוד הנתונים בתחומי הספנות והנמלים לאור החשיבות האסטרטגית הרבה של הענף והשפעתו על כלכלת המדינה. מיקומה הגיאופוליטי של מדינת ישראל גורם לתלות מוחלטת של סחר החוץ הישראלי בקיומה של מערכת ספנותית ונמלית.

שנתון סטטיסטי ספנות ונמלים - 24MB