אנו מתכבדים לפרסם את השנתון הסטטיסטי לשנת 2013 בנושאי ספנות ונמלים המבוסס על מאגרי נתונים שנאספים ומעובדים ע"י רספ"נ.
t_spa_buildingחוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד - 2004 אפשר את הקמתה של רשות הספנות והנמלים. החוק נכנס לתוקפו ביום 17 בפברואר 2005 ומגדיר את תפקידיה העיקריים של רשות הספנות והנמלים בתחום הספנות ובתחום הנמלים

השנתון שלפנינו כולל את נושאים הבאים:

  • פעילות נמלי הים
  • מבנה הספנות הישראלית ופעילותה
  • רשות הספנות והנמלים
רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים פועלת לאיסוף ולעיבוד הנתונים בתחומי הספנות והנמלים לאור החשיבות האסטרטגית הרבה של הענף והשפעתו על כלכלת המדינה. מיקומה הגיאופוליטי של מדינת ישראל גורם לתלות מוחלטת של סחר החוץ הישראלי בקיומה של מערכת ספנותית ונמלית.

 שנתון סטטיסטי ספנות ונמלים - 2013