להלן הגדרת מושגים השייכים לעולם הנתונים בתחום הנמלים
זאת בכדי ליצור מערכת מונחים אחידה השייכת לפעילות הנמלים

TEU

יחידת מידה המחשבת את כל -Twenty foot Equivalent Unit TEU
המכולות כאילו הן מכולות 20 רגל

כמות מטען

שאר קבוצות המטען – בטונות ,TEU- מכולות- ביחידות

סוג אוניה לביקור

חלוקת המטענים המשונעים לארבע קבוצות מטען ראשיות:
  • מכולות
  • כללי (+ מכוניות)
  • צובר חופנים
  • מתקנים אוטומטים

צוות/יד

קבוצת עובדים הקשורים למשימה/מנוף אחד בקו המים

סוג צוות/יד

הצוותים מסווגים לאחד מהסוגים הבאים: מכולות, כללי וצובר חופנים. צוות שעבד על מנוף גשר משויך לסוג צוות 'מכולות'. שאר הצוותים משויכים לסוג צוות לפי סוג אוניה לביקור.

פקידה

ביקור של אוניה בנמל

רציפי מכולות ייעודיים

מנגשים המצוידים במנוף גשר.
חיפה - רציפים 10-12, 14-18
אשדוד - רציפים 7, 9, 22, 23 (רציף 22 החל מאפריל 2008, רציף 23 החל מינואר 2006)

שעות שהיית אוניה

סוג אוניה לביקור- מכולות, כללי, צובר חופנים:
הפרש השעות בין תחילת המשמרת הראשונה שבה הוזמנו הידיים לבין זמן ירידת הנתב ביציאת האוניה.
  • במידה והיה עיכוב בהגעת האוניה, כלומר זמן הגעת האוניה מאוחר מזמן הזמנת הידיים הראשונה או לא דווח זמן הזמנת הידיים, מחושבת השהייה ממועד הגעת האוניה.
  • במידה וזמן הזמנת הידיים הראשונה מאוחר מתאריך ההפלגה מחושבת השהייה בין זמן ההגעה לזמן ירידת הנתב.
  • במידה ולא דווח זמן ירידת הנתב מחושבת שהייה עד שעת ההפלגה.
  • במידה ושעת הגעת האוניה מאוחרת משעה שדווחה כתחילת העבודה מחושבת השהייה מהגעת האוניה.
סוג אוניה לביקור- מתקנים אוטומטים: הפרש השעות בין זמן הגעה לבין זמן הפלגה לביקור.

שעות המתנת אוניה

סוג אוניה לביקור- מכולות, כללי, צובר חופנים: הפרש השעות בין תחילת המשמרת הראשונה שבה הוזמנו הידיים לבין שעת תחילת העבודה של הצוות הראשון או שעת קשירה ראשונה של האוניה (המאוחר בניהם).
  • במידה ולא דווחה שעת תחילת העבודה של הצוות הראשון מחושבת ההמתנה בין תחילת המשמרת הראשונה שבה הוזמנו צוותים לבין שעת הקשירה הראשונה.
  • במידה וזמן הגעת האוניה מאוחר מזמן הזמנת הידיים הראשונה או לא דווח זמן הזמנת הידיים מחושבת ההמתנה משעת ההגעה.
סוג אוניה לביקור- מתקנים אוטומטים: הפרש השעות בין זמן הגעה לבין שעת קשירה ראשונה.

שעות צוות

שעות עבודה של הצוות לפי אורך משמרת ביום העבודה ע"פ סוג יום (יום חול,שבת,חג,ערב חג וכו') בניכוי הפרעות שאירעו במהלך העבודה (לדוג' : שעות המתנה לאוניה או גמר מוקדם)

שעות עבודה בפועל

שעות עבודה בפועל של אוניה. מחושב לפי הפרש השעות בין תחילת העבודה של הצוות הראשון במשמרת לבין סיום העבודה של הצוות האחרון באותה משמרת. במידה והייתה עבודה במתקנים אוטו', השעות וכמויות המטען אינן נכללות.

צוות הומוגני

צוות אשר מטפל בקבוצת מטען ראשית אחת.

תפוקה

התפוקה נמדדת בכמות מטען ליחידת זמן. כמות מטען בקבוצת מטען ראשית/סוג אוניה לביקור 'מכולות': פעולות מנוף כולל פריקה,טעינה,עיתוקים באוניה,עיתוקים לרציף,עיתוקים מרציף. כמות מטען במטען כללי וצובר: טונות. יחידת זמן: שעת צוות, שעת שהייה, שעת עבודה.

מדדי שירות: מחושבי לצרכי סטטיסטיים

המדדים המתייחסים לעולם הנתונים בתחום הנמלים, במטרה ליצור מערכת מונחים אחידה השייכת לפעילות הנמלים.

מטען לשעת צוות

כמות המטען הממוצעת המשונעת בשעת עבודה של צוות. המדד מחושב לפי קבוצת מטען ראשית.
לקבוצת מטען 'מכולות':
רק צוותים במנופי גשר שעבדו באוניות מכולה מתמחות וחצי מתמחות ברציפי מכולות ייעודיים (ע"פ הגדרה 'רציפי מכולות ייעודיים').

מטען לשעת שהיית אוניה

כמות המטען הממוצעת לשעת שהיית אוניה בנמל. המדד מחושב לפי סוג אוניה לביקור לאוניות שהפליגו ולא כולל אוניות ששהו בנמל תקופה חריגה. לאוניות גלנוע נקבע תמיד סוג אוניה לביקור 'כללי'.
לסוג אוניה לביקור 'מכולות':
המדד מתייחס לאוניות שעבדו ברציפי מכולות, חיפה –מסוף 7 . במקרים בהם ,* מזרחי (מנגשים 14:18 ), אשדוד- רציפים 23 אוניה עבדה גם ברציפים אחרים המדד יכלול גם את המכולות ששונעו ברציפים אלה.
לסוג אוניה לביקור כללי,צובר,מתקנים אוטו':
המדד מחושב לצוותים הומוגניים בלבד, כלומר כל הצוותים בביקור אוניה מסוים עבדו על אותה קבוצת מטען ראשית. ביקור האוניה משויך לאותה קבוצת מטען ראשית. הערה: החל מ- .01/2006

מטען לשעת עבודה בפועל

כמות המטען הממוצעת לשעת עבודה בפועל של האוניה. המדד מחושב לאוניות שהפליגו לפי סוג אוניה לביקור. המדד לא כולל אוניות ששהו בנמל תקופה חריגה ואינו כולל מתקנים אוטומטים.

היענות לביקוש צוותים

המדד משווה את כמות הצוותים שהוזמנה ע"י סוכני האוניות לעומת כמות הצוותים שעבדה בפועל.

זמן סבב ממוצע למשאיות מכולה

הפרש הזמן בין כניסת המשאית לנמל לבין יציאתה. המדד מחשב את זמן הפריקה/טעינה של המשאית בנמל.