החל מיום 13.2.2020
לא תגבה אגרה בעד טיפול באישור דגם לכלי שיט.

חלק מפעילות רשות הספנות והנמלים ממומן באמצעות גביית אגרות מגורמים בענף הספנות והנמלים.

שינוי בגובה אגרות רשות הספנות והנמלים החל מתאריך - 01/01/2021
  1. כמתחייב מתקנות הספנות, אגרות רשות הספנות עודכנו בתאום עם אגף תכנון כלכלי, והלשכה המשפטית
  2. מצ"ב נספח ובו תעריפי האגרות המעודכנות בתוקף מתאריך 01/01/2021 ועד 31/12/2021
  3. הנכם מתבקשים להקפיד על הוצאת חיובים בהתאם, ולוודא כי האגרה הרלוונטית שולמה בטרם מתן השרות

חובת תשלום אגרה מראש כתנאי לקבלת שרות ברספ''ן

  1. לתשומת לבכם, כל סוג שרות הניתן על ידי רשות הספנות והנמלים לגורמי חוץ, ינתן אך ורק לאחר תשלום האגרה הרלוונטית על ידי מקבל השרות.
  2. לא ינתן כל שרות בטרם המבקש לקבל שרות מרשות הספנות, יוכיח באמצעות שובר תשלום מקורי בלבד, כי אכן בוצע התשלום הנדרש.
  3. חובה להציג שובר תשלום מקורי.