הגבלת רישיונות שיט חדשים - החלפת כלי שיט קיים בחדש

על אף האמור בפרק החמישי לתקנות הבטיחות, רישיון שיט לכלי שיט חדש, המיועד לפעול בתחום נמל טבריה, לא יינתן לראשונה בתקופת תוקפן של תקנות אלה.
תקנה 2 לא תחול על כלי שיט חדש שבעלו מבקש להחליף בו כלי שיט קיים שפעל בתחום נמל טבריה, ובלבד שנתקיימו כל אלה:
 • כלי השיט הקיים שמבקשים להחליפו כאמור, הוצא מתחום נמל טבריה למקום שאישר המנהל, ורישיון השיט שלו לפעול בתחום נמל טבריה בוטל
 • בכלי השיט החדש נתקיימו כל אלה:
  1. אורכו אינו עולה על 24 מטרים
  2. רוחבו אינו עולה על 6 מטרים
  3. משקלו אינו עולה על 75 טון
  4. גילו (ממועד הנחת השדרית) אינו עולה על 5 שנים
  5. גופו אינו עשוי עץ
  6. הוא כשיר לשיט על פי כל דין
 • כלי השיט החדש יורשה להוביל עד 150 נוסעים
תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017).