רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה מקדמת הצעת תקנות הנמלים (מניעת התנגשויות בים) (תיקון), התשע"ה  - 2015 ובמסגרתה מוצע להתאים הגדרות ומונחים ולעדכן את הוראות התקנות בהתאם לעדכונים שנערכו באמנה/תקנות בינלאומיות על ידי ארגון הספנות הבינלאומי (אימ"ו) בענין זה.

 הצעת תקנות הנמלים (מניעת התנגשויות בים)(תיקון), התשע"ה-2015 


הציבור מוזמן להעיר הערותיו, ככל שישנן, לכתובת הדואר של המשרד תוך 21 מיום מהפרסום.