שם החוק המוצע - חוק הספנות (הגבלת אחריות של בעלי כלי שיט) (תיקון), התשע"ד-2014
מטרת החוק - חוק הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט), התשכ"ט-1965 (להלן - החוק העיקרי) מאמץ את האמנה הבינלאומית בדבר הגבלת אחריותם של בעלי אניות המפליגות בים משנת 1957, עליה חתומה מדינת ישראל (להלן - האמנה משנת 1957).
בשנת 1976 קבע ארגון הספנות הבינלאומי (אימ"ו) את אמנת הגבלת אחריות על תביעות ימיות (להלן - האמנה משנת 1976) אשר החליפה את האמנה משנת 1957. במסגרת התיקון המוצע מבוקש לערוך תיקון של החוק העיקרי ולהתאים את ההסדרים הקבועים בו לאמנה משנת 1976 לצורך אימוצה. אמנה זו תוקנה בפרוטוקול בשנת 1996 ולאחרונה בפרוטוקול נוסף משנת 2012 שייכנס לתוקף בשנת 2015 (להלן - פרוטוקולים מתקנים). התיקון המוצע נערך בהתאם לאמנה בנוסחה לאחר הפרוטוקולים המתקנים.

 תזכיר חוק - הגבלת אחריות כלי שייט