רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה מפרסמת לעיון הציבור את טיוטת תיקון תקנות העבירות המנהליות (עבירות בטיחות השיט ומשיטים),  התשע"ה - 2015.

 טיוטת תיקון תקנות העבירות המנהליות (בטיחות השייט) 

בהמשך לנוסח תיקון תקנות העבירות המנהליות (עבירות בטיחות השיט ומשיטים)(תיקון) שהועבר להתייחסות הציבור ביום 07/07/2015, מצורף בזאת נוסח תיקון עדכני, לאחר שנערכו בו תיקוני נוסח.

 תקנות העבירות המינהליות (עבירות בטיחות השיט ומשיטים) (תיקון)