מדינת ישראל חתומה על האמנה בדבר תקנים להכשרה, להסמכה ולקיום משמרות ליורדי ים משנת  1978 STCW - שעיקריה הסדרת הדרישות הבינלאומיות להכשרה והסמכה של ימאים והדרישות בקיום משמרות אנשי צוות בכלי שיט. ההסדרים הנוגעים לאמנה זו מעוגנים בעיקרם בתקנות הספנות (ימאים), התשע"ב - 2002.

בשנת 2010 , במסגרת ועידת מנילה שערך ארגון ה IMO, נערך תיקון מקיף להוראות האמנה, ולפיכך בוצעה התאמה של התקנות לתיקון אמנה זה.
בנוסף, פועלת רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה לאימוצה של אמנת העבודה הימית, MLC- Maritime Labour Convention  ע"י מדינת ישראל.
האמנה אומצה בשנת 2006 ע"י ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) ונכנסה לתוקפה ב 20 לאוגוסט 2013.
האמנה קובעת את זכויות הימאים לתנאי העסקה ומחיה הולמים, ונחשבת ל "עמוד התווך הרביעי" של משטר הרגולציה הבינלאומי לתפעולו היעיל של ענף המסחר הימי, המשלים את אמנות המפתח של ארגון הספנות הבינלאומי (IMO).
האמנה החדשה מחליפה ומעדכנת 38 אמנות קודמות בתחום העבודה הימית ויוצרת כלי אחיד ובר אכיפה.
הוראות האמנה נבדקו למול ההוראות  הקיימות בדיני מדינת ישראל - הן דיני הספנות והן דיני העבודה.

לפיכך, לצורך הצטרפות לאמנת ה- MLC ולצורך תיקוני אמנת ה- STCW בוצעו מספר תיקונים בדיני הספנות (מס' 1-3) וכן נכתבו תקנות חדשות (מס' 4), המועברים כולם לעיונכם.

 1. תיקון לתקנות הספנות (ימאים) 
 2. תיקון לתקנות הנמלים (בטיחות השיט) 
  3. תיקון לתקנות הספנות (ימאים) (מגורי צוות) 
  4. תקנות הספנות (ימאים) (תנאי העסקה) 


נודה על קבלת הערותיכם לא יאוחר מיום 15/11/2015. לשאלות והבהרות ניתן לפנות למירב גונן This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.