הדפסה
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996  (להלן-החוק), בהתאם לסעיף 27 לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004, ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו מצווים לאמור:

 הצו להורדה