בתוקף סמכותי לפי סעיפים 60(1)(יח) ו- (4) לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א- 1971 , לפי הצעת רשות הספנות והנמלים לפי סעיף 32(א) לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד- 2004 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת  וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977,  אני מתקין תקנות אלה:

 הצעת תקנות הנמלים (בטיחות השיט)