בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34 ו- 229(א) לחוק הספנות (ימאים), התשל"ג - 1973  (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר הכלכלה והועדה המייעצת, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תקנות הספנות (ימאים) (ציוות אניות וגוררות בצוות ישראלי)