בהתאם להתחייבות המדינה בעתירה שהוגשה לבג"צ, עתידה המדינה לבטל את ההכרזה על שעת חירום במדינה. בטרם תבוטל ההכרזה כאמור, נדרשת המדינה להעביר לחקיקת שגרה את כל ההוראות הקבועות כיום בצווי פיקוח, המשמשים את המדינה ומשרדיה בשגרה.
בין הוראות אלה מצויות ההוראות הקבועות בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סיווג בטיחותי של אניות נוסעים), התשכ"ח - 1968 (להלן - צו הפיקוח (אניות נוסעים)); צו הפיקוח (אניות נוסעים) קובע את החובות החלות על בעל אניית נוסעים זרה וקברניטה, המבקשים למכור כרטיסים להפלגה מישראל באניית נוסעים אל מדינת חוץ או אל מחוץ למימי החופין של ישראל.

 הצו להורדה