בהתאם להתחייבות המדינה בעתירה שהוגשה לבג"צ, עתידה המדינה לבטל את ההכרזה על שעת חירום במדינה. בטרם תבוטל ההכרזה כאמור, נדרשת המדינה להעביר לחקיקת שגרה את כל ההוראות הקבועות כיום בצווי פיקוח, המשמשים את המדינה ומשרדיה בשגרה.
בין הוראות אלה מצויות ההוראות הקבועות בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (כלי שיט קטנים המסיעים נוסעים בשכר), התשל"ב - 1972 (להלן - צו הפיקוח (כלי שיט קטנים)); צו הפיקוח (כלי שיט קטנים) קובע את החובות החלות על בעל כלי שיט קטן המסיע נוסעים בשכר וקברניטו, המסיעים נוסעים בשכר.

 הצו להורדה