בהמשך להצעת התיקון לתקנות הנמלים (השלכת אשפה מכלי שיט) שהועברה לעיונכם בשנת 2014, לצורך יישומו בתקנות של נוסח מתוקן לנספח החמישי לאמנת המרפו"ל שאומץ ע"י ארגון הספנות הבינלאומי, מועברת ההצעה לעיונכם בשנית לאור עדכונים נוספים שערך הארגון בנספח החמישי, שעיקרם הוספת הנחיות מפורטות בנוגע לשיירי מטענים מוצקים בצובר וסיווגם וכן שינויים באופן הרישום ביומן אשפה.

הצעת תיקון זו התבצעה ע"י התקנת התקנות העיקריות מחדש (ולא רק באמצעות הכנסת תיקונים בהן).
לפיכך מועבר לעיונכם נוסח משולב של תקנות הנמלים (השלכת אשפה מכלי שיט) 2016 
ניתן לשלוח הערות להצעת התקנות לעו"ד בילי בירון (בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) לא יאוחר מיום  12/07/2016.