בעקבות תאונות ימיות שאירעו באניות, כתוצאה מהטענת האנייה במכולות במשקלים כבדים מדי או כתוצאה מהטענת מכולות בצורה לא נכונה (מבחינת משקל המכולה), דבר שפגע מאד ביציבות האנייה ותרם להתרחשות תאונות ימיות בה, נקבעה בשנת 1985 תקנה 20א' בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג - 1982 (להלן - התקנות העיקריות). בתקנה זו נקבע איסור על הטענת מכולה על אנייה בנמל בישראל, אלא אם כן משקלה הכולל אומת על ידי שקילה במאזני גשר מאומתים.

מהטעמים שצוינו לעיל קבע גם האיגוד הימי הבינלאומי שישראל חברה בו (IMO להלן - אימ"ו), כי לפני טעינת מכולות על כלי שיט יש למסור לקברניט כלי השיט, בין היתר, את משקלן - (Resolution MSC.22(59 שאומצה ע"י אימ"ו ביום 23/05/1991.

 הצעת תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון מס' 2), התשע''ו-2016