הדפסה
ביום 06/09/2015 התקבלה החלטת ממשלה מס' 529 בענין הקמת תכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר והפחתת סיכונים סביבתיים באזור מפרץ חיפה. במסגרת זו הוחלט, בין היתר, לקדם הפחתת זיהום אויר מכלי שיט והוטל על שר התחבורה, בתיאום עם השר להגנת הסביבה לקבוע בתקנות חובות על הפעלת כלי שיט, בהתאם לאמור בנספח. עוד הוחלט לבחון הטלת חובות על-בסיס הדירקטיבה האירופית 1999/32 EC על עדכוניה, לעניין הפחתת תכולת גופרית בדלקים לכלי שיט, כולה או חלקה, בהתחשב בבחינת התועלת הסביבתית אל מול שיקולים כלכליים נוספים.

תקנות הנמלים (מניעת זיהום אוויר מכלי שיט), התשע"ו - 2016, באות לקבוע בחקיקה הישראלית את ההוראות שנקבעו בנספח בנושא מניעת זיהום אוויר מכלי שיט. כמו כן, ובתיאום עם המשרד להגנת הסביבה הוחלט ליישם חלקית ובאופן מאוזן את הדירקטיבה האירופית האמורה.
יצוין, כי מדינת ישראל אשררה את האמנה למעט נספח 4 (זיהום הים משופכין) והנספח בו עסקינן.

 דברי הסבר מפורטים    נוסח נקי    רשימת תוספות (13)    מכתב נלווה