תקנות הנמלים (טעינה ופריקה של שמנים) התשל"ו-1975 הותקנו לפני למעלה מ-40 שנה. התקנות העיקריות מסדירות את נושא הפריקה והטעינה של דלקים (שמנים), כימיקלים, גז טבעי - נוזלי וגפ"מ (גז פחממי מעובה).

לאור תיקוני החקיקה שנערכו בעבר ובעקבות התפתחויות טכנולוגיות בתחום הטיפול באירועי זיהום ים בשמן והרחבת היצע החומרים המאפשרים טיפול בשמן שנשפך לים ולאור ניסיון העבר בתהליך ההוצאה וההכנסה של הצינורות הגמישים לבדיקות בחוף, נמצא צורך לעשות מספר תיקונים בתקנות העיקריות כפי שיפורט להלן.

 התקנות להורדה