הדפסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף 60(1)(ג),(ד), (ה) ו- (יח), (2) (ח) ו- (4) לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א - 1971[1]  (להלן - הפקודה), לפי הצעת רשות הספנות והנמלים על פי סעיף 32 לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004[2] (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת[3] וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977[4], אני מתקין תקנות אלה:

 התקנות להורדה