הדפסה
  1. בהמשך לפנייתנו הקודמת בענין שבנדון מיום 3.7.2014, מצ"ב נוסח מעודכן של הצעת התקנות.
  2. בהצעת התקנות נערכו שינויי נוסח ותיקונים בעקבות עדכונים שהתקבלו בינתיים בנספח הרביעי לאמנה הבין- לאומית למניעת זיהום הים מכלי שיט, 1973, (MARPOL)  של ארגון הספנות הבין- לאומי אשר ישראל צד לה (להלן – האמנה).
  3. כזכור, האמנה כוללת שישה נספחים ובהם הוראות למניעת זיהום ים מכלי שיט, ובהם הנספח הרביעי  (ANNEX IV) (להלן – הנספח), העוסק במניעת זיהום משפכים מכלי שיט, נושא הצעת התקנות שבנדון.
  4. הנספח לאמנה נכנס לתוקף ב 27 בספטמבר 2003  וכולל מגבלות על הרקת שפכים מכלי שיט לים. הנספח מפרט את דרישות הטיפול בשפכים על מנת לאפשר הרקתם לים, בכפוף לתנאים המפורטים בו. האמנה מבחינה בין אניית נוסעים ובין כלי שיט שאינו אניית נוסעים, וכן בין אזורים שונים בים (באזורים המוגדרים כאזורים מיוחדים חלות דרישות מחמירות יותר לאיסור הרקת שפכים), וכל זאת כדי להקטין עד למינימום את סכנת זיהום הים. שפכים שנאגרו בכל השיט ירוקנו למתקני קליטה נמלי. בכל מקרה, בהתאם לתקנות אין לרוקן לים שפכים  בתחום הנמל.
  5. התקנות יחולו על כלי שיט שתפוסתו ברוטו 400 טון ומעלה וכן על כלי שיט שתפוסתו ברוטו פחות מ-400 טון ושמורשה לשאת יותר מ-15 מפליגים; בנוסף, מוצע לקבוע כי יחולו גם על כלי שיט שתפוסתו ברוטו פחות מ-400 טון המורשה לשאת פחות מ 15 מפליגים אם הוא כלי שיט חדש או שמותקנים בו שירותים.
  6. כאמור, הצעת התקנות נועדה להסדיר בחקיקה הישראלית את ההוראות שנקבעו בנספח בנושא מניעת זיהום משפכים מכלי שיט.
  7. לפיכך, נודה על קבלת הערותיכם להצעת התקנות, ככל שיש, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מיום 14.9.2017.