הדפסה
קיומם של מינים פולשים זרים במי נטל זוהה כאחד מארבעת האיומים הגדולים ביותר על האוקיאנוסים והסביבה הימית. אחת הסיבות העיקריות להעברת אורגניזמים ופתוגניים ימיים מזיקים או מינים פולשים כאמור, הינה ריקון לא מבוקר של מי נטל ומשקעים של אניות לים ולמקורות מים אחרים - העברה  שגרמה לפגיעה או לנזק לסביבה, לבריאות האדם, לרכוש ולמשאבים.

הצעת תקנות הנמלים (ניהול מי נטל), התשפ"א - 2020 (להלן: התקנות) באה לאמץ בחקיקה הישראלית את הוראות האמנה הבין- לאומית בדבר פיקוח וניהול מי נטל ומשקעים של כלי שיט, שערך ארגון הספנות הבין-לאומי, בו חברה מדינת ישראל.
מטרת האמנה והתקנות בהתאמה, הינה לקבוע הוראות שימנעו, או למצער יצמצמו, את הסיכונים לסביבה, לבריאות האדם, לרכוש ולמשאבים כתוצאה מהעברת אורגניזמים ופתוגניים ימיים מזיקים כאמור במי הנטל של כלי שיט.
מעבר לתרומה הרבה של הצעת התקנות להגנת הסביבה הימית, התקנתן מהווה תנאי לאשרור האמנה בפני אימ"ו. בכך, תצטרף מדינת ישראל, כמדינה מתוקנת, ליתר 81 המדינות,  המהוות כ- 80% מהצי הסוחר העולמי, אשר עד כה אימצו את האמנה.

הציבור מוזמן להגיש הערותיו לנוסח ההצעה המצ"ב, ככל שישנן (21 יום מיום הפרסום).