פורסם תיקון לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי עגינה לכלי שיט קטנים במעגנת "שביט") וצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל) (תיקון מספר 3)

הרפורמה בתעריפי הנמלים - תיקון צו התעריפים

במהלך חודש אפריל האחרון חתמו שרי התחבורה והאוצר על צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), תש"ע-2010 (להלן- צו התעריפים) וצו רשות הספנות והנמלים (קביעת דמי שימוש משתנים ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים), התש"ע- 2010. צווים אלו מביאים לידי ביטוי את הרפורמה בתעריפי הנמלים כפי שנתגבשה במשך תקופה ארוכה ואשר נכנסה לתוקף ביום 01/10/2010 .

לאחר החתימה על הצווים וכחלק מהליך יישום הרפורמה נתגלה צורך בעריכת תיקונים שונים בצו התעריפים, מרביתם תיקונים טכניים, שנועדו לאפשר יישום חלק וקל יותר של הרפורמה.

צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל) (תיקון), התשע"ט-2019

בבמסגרת בחינת יישום הרפורמה בתעריפי הנמלים בוצע תיקון נוסף לצו האמור אשר פורסם בתאריך 11.6.2019.
התיקונים העיקריים:
  1. כלי שיט נמל לבניית
  2. אחסון מטען חומ"ס לתקופה חריגה
  3. תיקון המחירים הקבועים בסעיפים 32 ו– 44 א לצו

צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל) (תיקון), התשע"ז-2017

במסגרת בחינת יישום הרפורמה בתעריפי הנמלים בוצע תיקון נוסף לצו האמור.
התיקונים העיקריים: תיקון הגדרות מסוימות, תיקון התוספת הרביעית לדמי תשתית (מנגנון "השבה") מתאריך 09/03/2017 עד סוף שנת 2019.

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל) (תיקון), התשע"ו - 2016

פנייה לקבלת עמדות בכתב בדבר הוספת תעריף בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושרותים (שירותי נמל) התש"ע, 2010, לתוספת תשלום לאחסון חומרים מסוכנים מעבר לפרק זמן מסוים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פנה לוועדת המחירים על מנת שזו תדון בבקשה להוספת תעריף לתוספת תשלום בעד אחסון חומרים מסוכנים מעבר לפרק זמן מסוים, בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושרותי (שרותי נמל) התש"ע  2010 (להלן - צו הפיקוח).


פניית ועדת מחירים לקבלת עמדה בנוגע לתיקון צו פיקוח על מחירי שרותי נמל
ועדת מחירים בינמשרדית שוקלת לבצע תיקון בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושרותים (שרותי נמל)] התש"ע - 2010. במידה והנכם מעוניינים להגיש לוועדה נייר עמדה הנכם מתבקשים להעביר את העמדות לוועדה בכתב עד ליום שלישי, ה- 20 בספטמבר 2016, לתיבת דואר אלקטרוני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. לגברת דפנה עין דור, ממונה על המחירים במשרד התחבורה.

במסגרת בחינת יישום הרפורמה בוצע תיקון נוסף לצו האמור.

התיקונים העיקריים:
  1. כלי שיט נמלי - קביעת הגדרה חדשה לכלי שיט נמלי לבניית נמל וקביעת תעריף חדש עבור שירותים לכלי שיט זה
  2. הרחבת ספק השירותים למתן שירותי מחלקת ים לכלי שיט
  3. העלאת תעריפי אחסנה לחומ"ס ארוז מעבר ל- 14 ימים לקב' אריזה 1 ו- 2  ומעבר ל- 91 ימים לקב' אריזה 3
  4. התוספת הרביעית - שינוי תוספת (הפחתה) לדמי תשתית, עדכון מנגנון ה"השבה" לצמצום הגירעון שנצבר, בהתאם לתעריפים הקבועים כיום

לנוחותכם מצ"ב טיוטת התיקון המוצע ב"עקוב אחר שינויים" ודברי הסבר.
הערות ופניות בנוגע למחירי השירותים הנ"ל, נא להעביר בכתב ,לא יאוחר מיום 22  ליוני  2016,
בדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
או בפקס: 04-8632111  דרך גברת אורית אזולאי


צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל) (תיקון), התשע"ד-2014

במסגרת בחינת יישום הרפורמה בוצע תיקון נוסף לצו האמור.
התיקונים העיקריים: תיקון הגדרות מסוימות, שינוי נטל תשלום בין סוכן האוניה לבעל המטען במקרים מסוימים, פיצול סוג מטען, הוספת סוג מטען ושינוי מספר ימי אחסנה בפטור במקרים מסוימים והרחבת פרויקט "לילה טוב".

צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל) (תיקון מס' 3), התשע"ג-2013

במסגרת בחינת יישום הרפורמה מוצע תיקון נוסף לצו האמור.
התיקונים העיקריים: תיקון הגדרות מסוימות, שינוי נטל תשלום בין סוכן האוניה לבעל המטען במקרים מסוימים, שינוי תוספת ליום מנוחה במקרים מסוימים, פיצול סוג מטען, הוספת סוג מטען ושינוי מספר ימי אחסנה בפטור במקרים מסוימים.

צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל) (תיקון מס' 1) - התש"ע 2010

להלן תיקון צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), התש"ע - 2010 כפי שפורסם ברשומות משרד המשפטים, קובץ תקנות 6942 בתאריך 21/11/2010


צו פיקוח על מחירי מצרכים ושרותים (שרותי נמל), התש"ע - 2010


להלן צו פיקוח על מחירי מצרכים ושרותים (שרותי נמל), התש"ע - 2010 אשר נחתם ע"י שרי האוצר והתחבורה כפי שפורסם ברשומות מתאריך 17/05/2010


עדכון מדד התעריפים היסודי בנמלים

בהתאם לסעיפים 4, 56 בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), התש"ע -2010 , להלן תחשיב שינוי במנגנון ההצמדה המשוקלל