הדפסה

הצעת תקנות הנמלים (השלכת אשפה מכלי שיט) (תיקון), התשע"ד-2014

בשנת 2010 אימץ הארגון נוסח מתוקן של הנספח שלעיל, הנוקט בגישה מחמירה יותר לטיפול בסוגיית האשפה. נוסח זה נכנס לתוקף בינואר 2013.
במסגרת מחויבויותיה של ישראל כצד לאמנה זו נדרש לפיכך תיקון בתקנות הנמלים (השלכת אשפה מכלי שיט), התש"ע-2010,  על מנת להתאימן לדרישות הנספח החמישי המתוקן.

 התקנה להורדה 

תקנות הנמלים (השלכת אשפה מכלי שיט), התש"ע-2010

ישראל הינה צד לאמנה הבינלאומית למניעת זיהום מאניות MARPOL אשר לה מספר נספחים העוסקים כל אחד בזיהום ממקור אחר. הנספח החמישי לאמנה עוסק במניעת זיהום הים באשפה מאוניות. נספח זה מיושם בישראל במסגרת תקנות הנמלים (השלכת אשפה מכלי שיט), התש"ע-2010.

 התקנה להורדה