הדפסה

סעיף 32(ב) לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד – 2004, מסמיך את רשות הספנות והנמלים (להלן - רספ"ן) - "לקבוע, באישור השר, כללים להפעלת נמלים, לניהולם ולפיקוח עליהם, ולביצועם היעיל של תפקידיה וסמכויותיה לפי חוק זה; הכללים יפורסמו ברשומות".

כללי רשות הספנות והנמלים (נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת) (הוראת שעה), התש''ף-2019


כללי נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת (תיקון), התשע"ח - 2018


רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מודיעה בזאת על אישור כללי נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת (תיקון), התשע"ב - 2012, ועל כניסתם לתוקף 90 יום לאחר פרסום הודעה זו.

כללי נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת (תיקון), התשע"ב - 2012 מופקדים לעיון הציבור במקומות כלהלן:

  • אצל מנהל אגף הנדסה ותפעול ברשות הספנות והנמלים, במשרדו שבקרית הממשלה בנין ב' קומה 21, ברח' פל-ים 15 א' בחיפה  (טלפון: 04-8632121)
  • אצל מנהל נמל חיפה במשרד מנהלת נמל חיפה
  • אצל מנהל נמל אשדוד במשרד מנהלת נמל אשדוד (הממוקם במסוף הפחם בנמל אשדוד)
  • אצל המפקח הימי בנמל אילת
  • באתר האינטרנט של רשות הספנות והנמלים