במסגרת הסמכויות המסורות למנהל על פי תקנה 64 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט) 1982, רשאי לפרסם הודעות לבעל או קברניט כלי שיט ישראלי בדבר הוראות טכניות כלליות בטיחותיות ומינהליות וכן כללי התנהגות מקצועית - להלן הודעות לימאים. הודעות לימאים יכנסו לתוקף 30 יום מיום פרסומם. האחריות לקיום כל חובה המוטלת לגבי כל כלי שיט וכל איסור שנאסר לגביו עפ"י הודעות לימאים תחול על בעלי כלי שיט ועל קברניטו.
בכל כלי שיט ישראלי שהוא אניה יהיה מצוי קובץ הודעות לימאים כשהוא מעודכן וכולל את ההוראות שבתוקף.

המקבץ המופיע להלן מהווה מהדורה דיגיטלית של קובץ ההודעות לימאים ואינו מחליף את החובה כאמור להחזקת המהדורה המודפסת על כלי השיט.
המידע נועד לסייע לקהילה הימית להתעדכן באופן שוטף בדבר הוראות טכניות בטיחותיות ומינהליות החלות על כלי שיט ישראלים וכן לסוכני אניה בדבר ההוראות החלות על כלי שיט הפוקדים נמל בישראל.

ההודעות לימאים מתחלקות לשני סוגים עיקריים

SHIPPING NOTICES
הוראות כלליות לעניין בטיחות השיט בהתאם לחקיקה הלאומית וכן מידע והבהרות בדבר התקינה הבין לאומית הנגזרת מהוראות האמנות הבינלאומיות בנושא בטיחות החיים בים וההגנה על הסביבה הימית.

NOTICE TO MARINERS
התראות ניווט לגבי מכשולים לניווט לצורך עדכון שוטף של המפות הימיות וכן מידע בטיחותי נוסף לשם קיום בטיחות השיט במימי החופין של ישראל.