תאריך 14/08/2014
הודעה לימאים/משיטים מספר 005/2014 | סימוכין 20146614

להלן הודעתו של מנהל המעגנות:
בתוקף הסמכות שהואצלה למנהל המעגנות ע"י הממונה על הנמלים ומכוח תקנה 57 לתקנות הנמלים (מעגנות), התשע"א - 2010 (להלן - תקנות המעגנות), להלן תזכורת כדלקמן:
חרף אזהרות קודמות אנו נתקלים במקרים בהם כלי שיט נכנסים לשטח בריכת תחנת הכוח רידינג בתחום נמל תל אביב, זאת על אף העובדה שבאזור זה אין כל תשתיות המותאמות לכניסת כלי שייט ועגינתם כנדרש, ועל אף העובדה שכניסה כאמור טעונה קבלת אישור מראש מנהל המעגנה, (אלא בהתקיים מצב חירום) וזאת בהתאם לתקנה 13 לתקנות המעגנות.
מודגש כי על כל כלי שייט להימנע מכניסה לשטח בריכת תחנת הכוח רידינג תל אביב.
מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוח המודעות.

להורדת ההודעה כ-PDF