תאריך 25/12/2014
הודעה לימאים/משיטים מספר 009/2014 | סימוכין 27983214

רצ"ב קובץ הכולל טבלאות המפרטות את מועדי המבחנים העיוניים והמקומות והמועדים בהם יבוצעו בדיקות כושר שייט.

להורדת ההודעה כ-PDF