הדפסה

תאריך 30/03/2015
הודעה לימאים/משיטים מספר 005/2015 | סימוכין 05984015

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע לציבור המשיטים/הדייגים כי לפי סעיף 8א (ד) לתקנות הדיג, 1937, בתקופת הקינון וההטלה של אמנון הגליל, שתחול בין ה 5 באפריל 2015 (ט"ז בניסן תשע"ה) לבין ה 3 ביוני 2015 (ט"ז בסיון תשע"ה), לא ידוג אדם דגים בשטחים בים הכנרת שגבולותיהם כמפורט בהודעה.
רצ"ב מפת השטח האסור לדייג בים כנרת.

להורדת ההודעה כ-PDF