תאריך 19/07/2015
הודעה לימאים/משיטים מספר 011/2015 | סימוכין 13538615

א. החל מתאריך 18/07/2015 ועד יום 30/08/2015 תבוצענה עבודות הטלת חול בים מול חופי העיר אשקלון, בסמוך ומצפון לפתח מרינה אשקלון.
הטלת החול נועדה להגן על המצוק החופי באזור.
ב. אתר ההטלה תחום ב-4 נקודות ציון כדלקמן (D,M,S.xxx - WGS 84):
31°41′18.961″N 31°41′11.704″N 31°41′41.123″N 31°41′48.059″N
034°33′26.387″E 034°33′42.270″E 034°34′2.648″E 034°33′47.374″E
ג. בשטח מוצבת דוברה סמוכה לחוף, בעומק מים של כ-2 מ', מהדוברה יוצא צינור צף מערבה למרחק של 250 מ' מהחוף,
המסומן בשורת נצנצים לבנים, לקצה המערבי של הצינור נקשרת אניית המחפר simi.
ד. האתר יפעל 24 שעות ביממה, בכל ימות השבוע, עד סיום הפרויקט.
ה. כלי שייט בקרבת האזור יפליגו בזהירות המתבקשת וימנעו מהתקרבות לשטח המוגדר, בכל מהלך תקופת העבודות.
ו. כניסה למעגנת אשקלון תבוצע מכיוון מערב בלבד ומדרום לשטח המוגדר.
ז. מצ"ב מפת האתר עם תיחום אזור העבודה.

להורדת ההודעה כ-PDF