תאריך 26/11/2015
הודעה לימאים/משיטים מספר 018/2015 | סימוכין 0182015

לא יכנס אדם לשטח הסגור ולא ישהה בו אלא בהתאם להוראות צו זה או בהתאם להיתר שהוצא על פיו.

כל הספינות ובני אדם נדרשים להתרחק מאזור הסכנה ולא להיכנס אליו כל עוד צו זה עומד בתוקף.

צו זה יעמוד בתוקף בתאריכים הבאים:
יום 9 בדצמבר 2015 עד יום 18 בדצמבר 2015 משעה 05:30 ועד השעה 13:00 בכל יום

להורדת ההודעה כ-PDF