הדפסה

תאריך 3/12/2015
הודעה לימאים/משיטים מספר 019/2015 | סימוכין 23071115

רצ"ב טבלאות המפרטות את מועדי כושר השיט והמבחנים העיוניים לשנת 2016, כדלקמן :
נספח א' - מועדי המבחנים העיוניים לשנת 2016.
נספח ב' - אתרים ומועדים בהם יבוצעו בדיקות כושר שיט לשנת 2016.

בנוסף למפורט בטבלה שבנספח ב' , בדיקות כושר שיט מיוחדות או חריגות, יתואמו מול משרדנו, לפחות שבוע ימים לפני המועד המבוקש בצירוף רשימת מספרי הרישוי של כלי השיט המתוכננים לבדיקה.


להורדת ההודעה כ-PDF