תאריך 12/12/2016
הודעה לימאים/משיטים מספר 19/2016 | סימוכין 27112216

1. רצ"ב טבלאות המפרטות את מועדי כושר השיט והמבחנים העיוניים לשנת 2017, כדלקמן :

נספח א' - מועדי המבחנים העיוניים לשנת 2017.
נספח ב' - אתרים ומועדים בהם יבוצעו בדיקות כושר שיט לשנת 2017.

2. בנוסף למפורט בטבלה שבנספח ב' , בדיקות כושר שיט מיוחדות או חריגות, יתואמו מול משרדנו, לפחות שבוע ימים לפני המועד המבוקש בצירוף רשימת מספרי הרישוי של כלי השיט המתוכננים לבדיקה.

3. מנהלי נמלים ומעגנות מתבקשים לפרסם את תוכן ההודעה והנפסחים ע"ג לוח המודעות.

4. את פירוט נושאי המבחנים והדרישות לבדיקות כושר שיט, ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד התחבורה בכתובת http://asp.mot.gov.il בשדה "ספנות / כלי שיט קטנים".


להורדת ההודעה כ-PDF