תאריך 20/03/2017
הודעה לימאים/משיטים מספר 005/2017 | סימוכין 0704817

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע לציבור המשיטים/הדייגים כי לפי סעיף 8א (ד) לתקנות הדיג, 1937, בתקופת הקינון וההטלה של אמנון הגליל, שתחול בין ה-2 באפריל 2017 (ו' ניסן תשע"ז ) לבין ה- 30 ביוני 2017 (ו' תמוז תשע"ז ), לא ידוג אדם דגים בשטחים בים הכנרת שגבולותיהם כמפורט להלן:
שטח הבטיחה: שטח המים המתוחם באמצעות הקו הישר הנמתח בין נקודות הציון:
צפון מערב -; נקודת ציון 755176 / 256129 (3535º 35.51'E, 32º 53.27'N)
דרום מזרח -נקודת ציון 753000 / 260000 (3535º 38.26'E, 32º52.26'N).
באשר לתנועת כלי השיט בשטח הבטיחה, לא חל כל שינוי ותתאפשר תנועת חופשית.
מנהלי המעגנות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוח המודעות.
רצ"ב מפת השטח האסור לדייג בים כנרת.

להורדת ההודעה כ-PDF