תאריך 23/12/2019
הודעה לימאים/משיטים מספר 037/2019 | סימוכין 0006437
  1. רשות הספנות והנמלים פרסמה טבלת מועדי ואתרי כושר שיט לשנת 2020.
  2. בנוסף למפורט בטבלה, בדיקות כושר שיט מיוחדות או חריגות יתואמו מול משרדנו לפחות שבוע ימים לפני המועד המבוקש, בצירוף רשימת מספרי הרישוי של כלי השיט המתוכננים לבדיקה
  3. מנהלי נמלים ומעגנות מתבקשים לפרסם את תוכן ההודעה והנספח ע"ג לוח המודעות.
  4. את פירוט הדרישות לבדיקת כושר שייט, ניתן למצוא בדף הנחיות לקראת ביצוע בדיקות כושר שיט תקופתי.