תאריך 30/12/2019
הודעה לימאים/משיטים מספר 038/2019 | סימוכין 0006443