תאריך 4/06/2020
הודעה לימאים/משיטים מספר 024/2020 | סימוכין 0006640