002/2008
החל מיום מ 1- יולי 2008 יכנסו לתוקף תקנות בטיחות השייט המפרטות את דרישות ציוד הבטיחות שחובה לשאת בעת הפלגה בכלי השייט השונים.
הודעה זו מחליפה ומבטלת את הדרישות, כפי שפורטו בנספח להודעה לימאים 99/101.
רצ"ב קובץ העתק מהתקנות ,המפרט את הדרישות כפי שאושרו ע"י וועדת הכלכלה בכנסת.

באחריות בעלי כלי השייט והמשיטים לוודא מימוש הוראות אלו בכלי השייט שבאחריותם.

לידיעתכם: גם אם לא סומנו פרטי הציוד על רשיון השייט, חובה על הציוד להימצא בכלי השייט בעת הפלגתו כפי שנקבע בתקנה.

שינויים משמעותיים בדרישות הציוד, לעומת דרישות הציוד בטרם תוקנו תקנות אלו:
  • שינויים בטבלת העוגנים
  • חובת נשיאה של אסדת הצלה לכל הספינות המסחריות בכל עת ולספינות פרטיות בעת יציאה אל מחוץ למים ריבוניים ( 12 מייל) האסדה מתאימה למס' המפליגים בפועל
  • חובת התקנת מכשיר קשר D.S.C בתחום התג"מ לפי שיטת המצוקה - יכנס לתןקף החל מ- 1 ליולי 2009
  • חובת נשיאה של מכשיר ביות לוויני E.P.I.R.B בכל הפלגה אל מחוץ למים ריבוניים - יכנס לתוקף החל מ- 1 יולי 2011