009/2011
רצ"ב טבלאות המפרטות כדלקמן:
  • נספח א - מועדי המבחנים העיוניים
  • נספח ב - המקומות והמועדים בהם יבוצעו בדיקות כושר שייט

בנוסף למפורט בטבלה שבנספח ב' , בדיקות כושר שייט מיוחדות או חריגות ,יתואמו מול
עם משרדנו ,לפחות שבוע ימים לפני המועד המבוקש, בצרוף רשימת מספרי רישוי כלי
השייט המתוכננים לבדיקה.

מנהלי נמלים והמעגנות מתבקשים לפרסם הנספחים להודעה , על לוחות המודעות.

נא לעקוב אחרי פירוט נושאי המבחנים ופרוט הדרישות לבדיקות כושר שייט