תאריך 19/02/2014
הודעה לימאים/משיטים מספר 001/2014 | סימוכין 04342214

לאחרונה אירעו מס' תאונות שמעורבים בהם כלי שיט. תאונות אלה נגרמו בעקבות פעולות שנעשו בניגוד להוראות הקבועות בתקנות הנמלים (בטיחות השיט) התשמ"ג - 1982 (להלן - התקנות או תקנות בטיחות השיט).
קרוב לוודאי שניתן היה למנוע תאונות אלה, לו היו המעורבים בתאונות מקיימים את ההוראות הקבועות בתקנות.
לכן יוצא ריענון זה, שמטרתו להזכיר חלק מהוראות הבטיחות הקבועות בתקנות והנחיות בטיחות נוספות.

להורדת ההודעה כ-PDF