תאריך 15/12/2013
הודעה לימאים/משיטים מספר 008/2013 | סימוכין 19607013

רצ"ב קובץ הכולל טבלאות המפרטות את מועדי המבחנים העיוניים והמקומות והמועדים בהם יבוצעו בדיקות כושר שייט.

להורדת ההודעה כ-PDF