כללי נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת, התשס"ח - 2008

בתוקף סמכותה לפי סעיף 32 (ב) לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד – 2004 (להלן – החוק) ,
ולפי תקנה 64 לתקנות הנמלים, התשל"א - 21971 (להלן – תקנות הנמלים), בהתייעצות עם מפעילי
הרציפים לפי תקנה 64 (א 4) לתקנות הנמלים, קובעת רשות הספנות והנמלים, באישור שר
התחבורה והבטיחות בדרכים,
את נוהל התור התפעוליבנמלי חיפה, אשדוד ואילת, בכללים אלה:
  • פרק א' - פרשנות והוראות כלליות
  • פרק ב' – פירוט הרציפים
  • פרק ג': קדימה בהקצאת רציפים לא מסחריים
  • פרק ד': סדר הכנסה והוצאה של אוניות
  • פרק ה': שונות

מועד תחילת כללי נוהל התור התפעולי

לפי סעיף 21 לכללי נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת, התשס"ח-2008 "תחילתם של כללים אלה 15 ימים לאחר פרסום ההודעה בדבר הנוהל המאושר לפי תקנה 64(ד) לתקנות הנמלים".
תקנה 64(ד) לתקנות הנמלים, התשל"א-1971 קובעת כי:
"הרשות תאשר את נוהל התור התפעולי ותקבע את מועד תחילתו (להלן-הנוהל המאושר). הודעה על כך תפרסם הרשות בעיתון יומי ועל לוח המודעות בנמל".
הודעה על תחילת כללי נוהל התור התפעולי פורסמה בעיתון "ידיעות אחרונות" ועל לוחות המודעות בנמלי חיפה, אשדוד ואילת ביום 29/07/2008.