להלן מפורט נוהל גביית והעברת התשלומים בין חברות הנמל ובין חברת נמלי ישראל בהתאם לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), התש"ע-2010 (להלן-צו התעריפים) ובהמשך לטיוטות הנוהל שהועברו להערות הגורמים השונים ולאחר שנשמעו הערות כלל הגורמים הנוגעים בדבר.

צו התעריפים נחתם על-ידי שרי התחבורה והאוצר בחודש אפריל 2010 ונכנס לתוקף ביום 01/10/2010.

נוהל גביית והעברת התשלומים בין חברות הנמל ובין חברת נמלי ישראל