חוק הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט), התשכ"ט-1965 (להלן - החוק העיקרי) מאמץ את האמנה הבינלאומית בדבר הגבלת אחריותם של בעלי אניות המפליגות בים משנת 1957, עליה חתומה מדינת ישראל (להלן - האמנה משנת 1957).
בהתאם להוראות האמנה משנת 1957, קובע החוק העיקרי את זכותו של בעל כלי שיט לפנות לבית המשפט לימאות בבקשה להקים קרן הגבלה להגבלת אחריותו לתביעות שהוגשו או שיוגשו כנגדו בשל אירוע בו נגרם נזק לרכוש או לחיים כאמור באמנה, ומסדיר את ההליכים בבית המשפט להקמת הקרן. החוק העיקרי קובע את סכומי הגבלת האחריות בהתאם לסוג הנזק בהתאם לסכומים הקבועים באמנה משנת 1957.

 תזכיר החוק - נוסח מתוקן להורדה    האמנה להורדה