כידוע, תקנה 29(א) לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג - 1982 קובעת כי: "בדיקה כללית בכלי שיט לפי תקנות אלה כוללת בדיקת גוף כלי השיט, ספנתו, מכונותיו, מכשיריו, מיתקניו, מגורי הצוות והנוסעים וכן כל דבר אחר, אשר לדעת מפקח כלי שיט דרוש לבדקו לצורך קביעת כשירותו של כלי השיט לשוט".      

לאחר בחינה מעמיקה שערכנו בדבר הצורך באישור הנדסי  כחלק מבדיקת כושר השיט הנערכת לכלי שיט מסחריים המטופלים באגף כלי שיט קטנים, בהתאם לנוהל פנימי בעניין, הגעתי לכלל מסקנה כי אין צורך לדרוש אישור הנדסי כחלק מבדיקת כושר השיט הנערכת לכלי שיט מסחריים המטופלים באגף כלי שיט קטנים.
ככל שתתגלה סיבה חריגה שבגינה אפשר ויידרש אישור הנדסי, יפנה המפקח למהנדס הראשי.

 להורדת המסמך