בשנת 2001 אישרה וועדת הכלכלה בכנסת להחיל תעריפי עגינה לכלי שיט קטנים במעגנת שביט.
בשנת 2009 נכנסו לתקפם תעריפי העגינה במעגנת "שביט" בשיעור של 50% בלבד, מזה שאושר בכנסת וזאת בכדי למתן את השינויים במחירי השירות.

החל משנת 2009 ולאור החלת תקנות הנמלים (מעגנות), התשע"א-2010 (להלן התקנות), הושקעו במעגנה כ-20 מיליון ש"ח וזאת בכדי להתאים את התשתיות לתקנות ובכדי לשפר את השרות למשיטים.

 הצו להורדה